Đại diện ngoài tố tụng

Nhu cầu tìm kiếm các luật sư có kinh nghiệm, am hiểu pháp luật, tinh thông ngoại ngữ để trợ giúp các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh hàng ngày là một nhu cầu cấp thiết.

Nắm được nhu cầu đó, Olympic Law sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp. Các công việc mà các luật sư cung cấp cho khách hàng gồm những không giới hạn những công việc sau:

– Cập nhật các quy định pháp luật có liên quan và thông báo cho khách hàng các nghĩa vụ pháp lý cần phải thực hiện theo quy định của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật khác, liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Các thức thực hiện:

+ Định kỳ vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, SBLaw sẽ gửi đến Khách hàng 01 bản báo cáo tổng hợp về các quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp được ban hành trong tháng đó, đính kèm văn bản pháp luật được trích dẫn. Báo cáo được gửi đến khách hàng bằng tệp dữ liệu qua thư điện tử.

+ SBLaw sẽ được cập nhật ngay lập tức về mỗi văn bản pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và doanh nghiệp, ngay khi văn bản này được đăng tải trên Công báo hoặc trên website Văn bản pháp luật Việt Nam. Hình thức caaoj nhật là gửi thư điện tử thông báo về nội dung của văn bản và lưu ý các nghĩa vụ của Khách hàng với tư cách là đối tượng điều chỉnh của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.

– Dự thảo các biên bản / nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, các thông báo, thư chấp thuật, các mẫu văn bản nội bộ và các văn bản ủy quyền.

Cách thức thực hiện:

+ Khách hàng chuyển yêu cầu dự thảo văn bản cho SBLaw qua thư điện tử hoặc fax hoặc bằng văn bản để lưu lại bằng chứng.

+ SBLaw tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng và hẹn thời gian gửi bản dự thảo cho khách hàng.

+ SBLaw gửi bản dự thảo cho Khách hàng bằng tệp dữ liệu qua thư điện tử.

+ SBLaw sẽ hiệu chỉnh bản dự thảo theo góp ý hoặc yêu cầu của khách hàng tối đa 03 lần kể từ bản dự thảo đầu tiên đối với mỗi văn bản được SBLaw dự thảo.

– Rà soát và dự thảo các mẫu hợp đồng trong giao dịch giữa khách hàng với các đối tác và khách hàng của Khách hàng.

– Xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, quản lý lao động của Khách hàng.

Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu, sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của Olympic Law:

– Tư vấn pháp luật cho IBM Việt Nam

– Tư vấn pháp luật cho một công ty 100% vốn đầu tư của Singapore hoạt động trong lĩnh vực phân phối tại Việt Nam

– Tư vấn pháp luật cho một công ty truyền thông tại Việt Nam

– Tư vấn pháp luật cho công ty chứng khoán Sao Việt

– Tư vấn pháp luật cho trường phổ thông dân lập Lomoloxop tại Hà Nội