Luật an ninh mạng 2018

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự,

Xem chi tiết
Bộ luật hình sự hợp nhất 2017

BỘ LUẬT HÌNH SỰ   Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm

Xem chi tiết
Luật trợ giúp pháp lý 2017

LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Trợ giúp pháp lý. Chương I NHỮNG

Xem chi tiết
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường

Xem chi tiết
Luật thủy sản năm 2017

LUẬT THỦY SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Thủy sản.   Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều

Xem chi tiết